1. mk3p0:

I like this shirt.

    mk3p0:

    I like this shirt.

  2. (via lohanthony)

Otlet's Shelf theme by Andrew LeClair & Rob Giampietro.